» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر یوسف عزیزی 1394/12/23 دسته بندی : نرم افزار و سخت افزار و آی تی 1
با پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر با موضوع مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی در خدمت شما هستیم

فصل پنجم -  دیگر زبانهای رابطه ای  ...............................................................................................................................    1

5-1- حساب رابطه ای چند تایی  .........................................................................................................................................    3

5-1-1- طرح مثال   .............................................................................................................................................................    4

5-1-2- تعاریف رسمی  .......................................................................................................................................................   9

5-1-3- اطمینان در بیان  ......................................................................................................................................................   11

5-1-4- زبان های توانای پر معنی  .......................................................................................................................................   12

5-2-  قلمرو حساب رابطه ای  .............................................................................................................................................   13

5-2-1- تعریف رسمی   .....................................................................................................................................................   13

5-2-2- پرس وجوهای نمونه  .............................................................................................................................................   14

5-2-3- ایمنی عبارات  .......................................................................................................................................................   16

5-2-4- قدرت بیانی زبان  ..................................................................................................................................................   18

5-3- پرس وجو از طریق مثال  ............................................................................................................................................   19

5-3-1-جدول های ساختمان  .............................................................................................................................................   20

5-3-2- پرس وجو هایی روی یک رابطه  ...........................................................................................................................   20

5-3-3- پرس وجو روی رابطه های جداگانه  .....................................................................................................................    25

5-3-4- جعبه وضعیت   ......................................................................................................................................................   27

5-3-5- رابطه نتیجه   ..........................................................................................................................................................   30

5-3-6- QBEدر مایکروسافت اکسس  .............................................................................................................................   32 

5-4- دیتالوگ   .................................................................................................................................................................   35

5-4-1- ساختار اساسی  .....................................................................................................................................................    35

5-4-2- ترکیب دستورات دیتالوگ  ..................................................................................................................................    38

5-4-3- ترکیب های معنایی دیتالوگ غیر بازگشتی  ..........................................................................................................     42

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

5-4-3-1- ترکیب های معنایی یک دستور  ........................................................................................................................    42

5-4-3-2- ترکیب معنایی برنامه  ........................................................................................................................................     44

5-4-4- ایمنی   ..................................................................................................................................................................     47

5-4-5- عملیاتهای رابطه ای در دیتالوگ  ..........................................................................................................................     49

5-4-6- بازگشتی در دیتالوگ  ..........................................................................................................................................     51

5-4-7- قدرت بازگشتی   ..................................................................................................................................................     56

5-5- خلاصه   ...................................................................................................................................................................     59

مرور  اصطلاحات   ............................................................................................................................................................      60

تمرین مهارت   ..................................................................................................................................................................      61

تمرین ها    .........................................................................................................................................................................     63

نکاتی مربوط به فهرست کتاب  ..........................................................................................................................................     66

ابزارها   .............................................................................................................................................................................      67

بخش دوم :طراحی پایگاه داده  .......................................................................................................................................     68

فصل ششم: طراحی پایگاه داده مدل E-R     ..................................................................................................................     70

6-1- مفهوم کلی فرایند طراحی  .......................................................................................................................................     71

6-1-1-  مراحل طراحی   .................................................................................................................................................     72

6-1-2- طراحی جایگزین ها   ..........................................................................................................................................     74

6-2- مدل موجودیت رابطه    ...........................................................................................................................................     75

6-2-1- گروه موجودیت     .............................................................................................................................................     76

6-2-2- گروه رابطه ها    ..................................................................................................................................................     78

6-2-3- صفات    .............................................................................................................................................................     83

6-3- محدودیت ها   ........................................................................................................................................................     87

6-3-1- ترسیم کاردینالیتی    ............................................................................................................................................    87

6-3-2- کلیدها    .............................................................................................................................................................    89

6-3-2-1- گروه موجودیت ها   ......................................................................................................................................     90

6-3-2-2- گروه رابطه ها   ..............................................................................................................................................     91

6-3-3- مشارکت محدودیت  ها    ..................................................................................................................................     93

6-4- نمودارهای موجودیت رابطه    ............................................................................................................................      93

6-5- نتایج طراحی موجودیت رابطه    .........................................................................................................................     102

6-5-1- استفاده از گروه موجودیت ها در مقابل صفات    ...............................................................................................     102

6-5-2- استفاده از گروه موجودیت ها به جای گروه رابطه ها    ......................................................................................     105

6-5-3- گروه رابطه های n-ary در مقایل دوگانه    ......................................................................................................     106

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

 6-5-4-  جایگاه صفات رابطه   .....................................................................................................................................      109

6-6- گروه موجودیت ضعیف    ....................................................................................................................................      111

6-7- ویژگیهای E-R  گسترده    ..................................................................................................................................      114

6-7-1- ویژه کاری    ....................................................................................................................................................      115

6-7-2 عمومی سازی    ..............................................................................................................................................      118

6-7-3- صفات وراثتی    ...............................................................................................................................................      120

6-7-4- محدودیت ها در عمومی سازی    .....................................................................................................................      121

6-7-5- ترکیب    .........................................................................................................................................................      125

6-7-6- نمادهای E-R جایگزین    ...............................................................................................................................      128

6-8- طراحی پایگاه داده برای پروژه بانکداری    ...........................................................................................................      130

6-8-1- جایگزین های طرح E-R   ..............................................................................................................................      131

6-8-2- الزامات داده برای پایگاه داده بانک   ................................................................................................................      132

6-8-3- گروه های موجودیت برای پایگاه داده بانک    .................................................................................................      134

6-8-4- گروه های رابطه برای پایگاه داده بانک   ..........................................................................................................      135

6-8-5- نمودار E-R برای پایگاه داده بانک    ..............................................................................................................      136

6-9- تبدیل شدن به الگوی رابطه ای    ..........................................................................................................................       136

6-9-1- ارائه گروه های موجودیت قوی   .....................................................................................................................       138

6-9-2- ارائه گروه های موجودیت ضعیف    ................................................................................................................       139

6-9-3 ارائه گروه های رابطه    ..................................................................................................................................       140

6-9-3-1- الگوهای زائد   ............................................................................................................................................       142

6-9-3-2- ترکیب الگوها   ...........................................................................................................................................       142

6-9-4- صفات ترکیبی و چند مقداری    .......................................................................................................................       144

6-9-5- ارائه روش عمومی سازی     .............................................................................................................................       145

6-9-6- ارائه دادن ترکیب    .........................................................................................................................................       147

6-9-7- الگوی رابطه برای پروژه بانکداری    ................................................................................................................       148

6-10- جنبه های دیگر طراحی پایگاه داده    .................................................................................................................       149

6-10-1- محدودیت داده ها وطراحی پایگاه داده رابطه ای    ........................................................................................       150

6-10-2- الزامات کاربردی : پرس وجوها ، کارایی   ....................................................................................................       151

6-10-3- الزامات کنترل    ...........................................................................................................................................       153

6-10-4- جریان داده ها   ............................................................................................................................................        153

6-10-5- موضوعات دیگر در طراحی پایگاه داده    .....................................................................................................       154

6-11- زبان مدل سازی یکپارچه UML    ..................................................................................................................        156

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

6-12- خلاصه    ...........................................................................................................................................................      160

مروری بر اصطلاحات   .................................................................................................................................................       163

تمرین مهارت    .............................................................................................................................................................       165

تمرینات   ......................................................................................................................................................................       170

منابع    ...........................................................................................................................................................................       173

ابزارها    .........................................................................................................................................................................      173

فصل هفتم: طراحی پایگاه داده رابطه ای     ..........................................................................................      175

7-1- ویژگی های طراحی های رابطه ای خوب     .........................................................................................................       176

7-1-1- طراحی جایگزین : الگوهای بزرگتر    ..............................................................................................................       177

7-1-2- طراحی جایگزین : الگوهای کوچکتر    ...........................................................................................................       181

7-2- محدوده های غیر قابل تجزیه واولین شکل نرمال    ...............................................................................................       185

7-3-  تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     .......................................................................................................       188

7-3-1- کلیدها و وابستگی های عملیاتی    ...................................................................................................................       188

7-3-2- شکل نرمال Boyce-codd     ......................................................................................................................       192

7-3-3- BCNF و حفاظت وابستگی      .....................................................................................................................      193

7-3-4- سومین شکل نرمال      ....................................................................................................................................       197

7-3-5- شکل های نرمال بیشتر     .................................................................................................................................      200

7-4- تئوری وابستگی عملیاتی     ..................................................................................................................................      201

7-4-1- بستار مجموعه وابستگی های عملیاتی     ..........................................................................................................      201

7-4-2- بستار گروه های صفات      .............................................................................................................................       205

7-4-3- پوشش استاندارد      .......................................................................................................................................       208

7-4-4- تجزیه بی نقص      ..........................................................................................................................................      213

7-4-5- حفاظت وابستگی     ........................................................................................................................................      214

7-5- تجزیه با استفاده از وابستگی های عملیاتی     ........................................................................................................       217

7-5-1- تجزیه BCNF     ..........................................................................................................................................       217

7-5-1-1- آزمون BCNF     ....................................................................................................................................        218

7-5-1-2- الگوریتم تجزیه BCNF   .........................................................................................................................       220

7-5-2- تجزیه 3NF      ..............................................................................................................................................       222

7-5-3- مقایسه BCNF و 3NF    .............................................................................................................................       225

7-6- تجزیه با استفاده از وابستگی های چند مقداری     .................................................................................................      226

7-6-1- وابستگی های چند مقداری     .........................................................................................................................       227

7-6-2- شکل نرمال چهارم      .....................................................................................................................................       230

 

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

7-6-3- تجزیه 4NF     ...............................................................................................................................................      232

7-7- دیگر شکل های نرمال     .....................................................................................................................................      234 

7-8- فرایند طراحی پایگاه داده      ...............................................................................................................................       234

7-8-1- مدل E-R و نرمال سازی     ............................................................................................................................       235

7-8-2- نام گذاری صفات و رابطه ها    ........................................................................................................................       237

7-8-3- از نرمال درآوردن برای کارایی     ...................................................................................................................       239

7-8-4- دیگر مباحث طراحی    ...................................................................................................................................        240

7-9- مدل سازی داده های موقتی     .............................................................................................................................       241

7-10- خلاصه    ..........................................................................................................................................................       245

مرور اصطلاحات    ........................................................................................................................................................      246

تمرین مهارت     ............................................................................................................................................................      248

تمرین      ......................................................................................................................................................................       250

واژه نامه    .....................................................................................................................................................................       254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

شکل 5-1- اسامی همه مشتریانی که یک وام در شاخه perryridge دارند   ...................................................................        5

شکل 5-2- جدول های ساختمان برای مثال بانک     ........................................................................................................       22

شکل 5-3- نمونه پرس و جو در Microsoft access QBE    ....................................................................................      32

شکل 5-4- یک پرس و جو تراکمی در Microsoft access QBE     .......................................................................       34

شکل 5-5- نمونه حساب رابطه ای      ..............................................................................................................................       37

شکل 5-6- رابطه V1     ..................................................................................................................................................       37

شکل 5-7- برنامه دیتالوگ سود حساب های perryridge    .........................................................................................        41

شکل 5-8- برنامه دیتالوگ بازگشتی      ..........................................................................................................................        42

شکل 5-9- نتیجه Infer(R,I)    ....................................................................................................................................        44

شکل 5-10- لایه بندی رابطه ها     ..................................................................................................................................        46

شکل 5-11- رویه datalog-fixpoint    .....................................................................................................................        52

شکل 5- 12- رابطه manager     .................................................................................................................................        53

شکل 5-13- کارکنان جونز در تکرار رویه datalog- fixpoint   ...............................................................................        54

شکل 5-14- پایگاه داده کارکنان     .....................................................


خرید و دانلود | 13,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط